Poniższy dokument dotyczy użytkowników korzystających z usług hostingu materiałów multimedialnych wraz z oprogramowaniem Player Onnetwork.

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem platformy onnetwork.tv powinieneś zapoznać się z Polityką Prywatności platformy onnetwork.tv.

Jeżeli chcesz zapoznać się z polityką prywatności usług hostingu kreacji reklamowych powinieneś zapoznać się z Polityką Prywatności hostingu kreacji reklamowych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Onnetwork Sp. z o.o.

I. Informacje ogólne.

Poniższe informacje obrazują, co dzieje się z danymi Użytkownika podczas korzystania z usług oferowanych przez Administratora danych – Onnetwork Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 17, lok. 320 01-445 Warszawa polegających na świadczeniu hostingu materiałów multimedialnych wraz z oprogramowaniem Player Onnetwork.

Podstawowy cel stosowanej technologii:
Player Onnetwork poprzez swoją platformę umożliwia odtwarzanie wgranych przez wydawców materiałów multimedialnych użytkownikom odwiedzającym ich witryny. W tym zakresie to na wydawcy, jako administratorze, ciąży wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO oraz uzyskanie od użytkownika niezbędnych zgód na przetwarzanie danych udostępnianych w ramach Player Onnetwork. Onnetwork w ramach otrzymanych od użytkownika zgód przekazuje dane swoim podwykonawcom (szczegółowo wymienionym w niniejszej Polityce), którzy na podstawie udzielonych przez użytkownika zgód mogą przetwarzać ich dane osobowe.

II. Administrator danych osobowych.


1. Onnetwork Sp. z o.o. (zwana dalej: „Onnetwork”, „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-445) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000514215, NIP: 527271595, o kapitale zakładowym 100 000 PLN, adres poczty elektronicznej: biuro@onnetwork.pl, jest Administratorem danych osobowych oraz przetwarza dotyczące Użytkowników dane osobowe pozyskane przy świadczeniu usług hostingu materiałów multimedialnych wraz z oprogramowaniem Player Onnetwork.
2. Onnetwork jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
3. Onnetwork stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Onnetwork wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).

III. Jakie informacje i w jakim celu zbieramy ?


1. Podstawa przetwarzanych danych
W celu funkcjonowania usługi hostingu materiałów multimedialnych z oprogramowaniem Player Onnetwork Administrator korzysta z opracowanego przez Interactive Advertising Bureau standardu oprogramowania Transparency & Consent Framework (dalej IAB TCF) oraz na podstawie tzw. uzasadnionego interesu wydawcy. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybrać indywidualne ustawienia przetwarzania jego danych osobowych. Zgody są udzielane poprzez oprogramowanie zgodne ze standardem IAB TCF na witrynie wydawcy i następnie przekazywane do oprogramowania Administratora.

2. Rodzaje przetwarzanych cookies
Onnetwork zbiera i zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika dane związane z użytkownikiem. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług dostarczania treści w ramach Player Onnetwork. Dane te zapisywane są na urządzeniu użytkownika jako pliki cookies. W ramach funkcjonowania Player Onnetwork wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies (ze względu na termin ich przechowywania):
  a) sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu użytkownika jedynie w czasie korzystania ze strony, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki, pliki te są przetwarzane bez względu na zgodę użytkownika, ponieważ są niezbędne do poprawnego działania usług. Blokada korzystania z tych cookie może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce internetowej użytkownika, co może utrudnić, bądź uniemożliwić skorzystanie przez użytkownika z usługi. Opis blokady tego rodzaju plików cookie znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności;
  b) stałe pliki cookies – przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czyli czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika. Zgoda na korzystanie z tego rodzaju plików cookie jest udzielana i może zostać cofnięta przy użyciu oprogramowania zgodnego z IAB TCF znajdującego się na każdej witrynie korzystającej z technologii Player Onnetwork.

Administrator korzysta ze zgody użytkownika na składowanie cookie, która jest wykorzystywana do celu ustalenia kolejności emisji materiałów w liście odtwarzania Playera Onnetwork. W związku z tą funkcjonalnością zakładane jest jedno cookie o nazwie „exsvl” (o czasie żywotności 50 dni - zawierające dane o obejrzanych już przez użytkownika treściach). Dodatkowo Administrator tworzy dwa rodzaje cookies krótkoterminowych (o czasie żywotności 5 minut i 10 minut czasu życia) służących do optymalizacji działania Player Onnetwork. Ponadto zaufani partnerzy Onnetwork (jak Google, Gemius) mogą tworzyć inne cookies w obszarze działania usługi. Cookie te zawsze są zgodne z aktualnie udzielonymi przez użytkownika zgodami lub w zakresie niezbędnym do działania konkretnych usług.

3. Dane przetwarzane w ramach Player Onnetwork
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników niezbędne do realizacji usługi:
1) adres IP, dane o przeglądarce internetowej użytkownika;
2) cookie sesyjne,
- podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto Administrator wykorzystuje jedno cookie o nazwie „exsvl” na podstawie udzielonej zgody użytkownika udzielonej w ramach witrynach lub aplikacji należących do wydawców
- podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


4. Inne cele przetwarzania danych
Dane o których mowa powyżej są także przetwarzane w celu:
a) mierzenia wielkości ruchu sieciowego w celu poprawy świadczenia realizowanych usług,
b) wykrywania sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w sieci, jak np. oszustwa internetowe
- podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


5. Odbiorcy danych.
Możemy przekazywać dane użytkowników naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi wytycznymi związanymi z realizacją usługi. Zgodnie z obowiązującym prawem zebrane dane możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami np. podwykonawcom usług oraz na żądanie wszelkim organom uprawnionym do dostępu do takich danych na podstawie przepisów odrębnych np. policji lub sądom.
Źródło otrzymanych przez Onnetwork danych stanowią wydawcy korzystający z technologii Playera Onnetwork a także zaufani partnerzy Onnetwork.

Dane mogą być przekazywane i przetwarzane przez następujących zaufanych partnerów Onnetwork:
- Google Inc. Z Polityką Prywatności Google można zapoznać się tutaj,
- TVN S.A. Z Polityką Prywatności TVN S.A. można zapoznać się tutaj,
- Smart AdServer. Z Polityką Prywatności Smart AdServer można zapoznać się tutaj,
- AdForm A/S. Z Polityką Prywatności AdForm A/S można zapoznać się tutaj,
- AppNexus. Z Polityką Prywatności AppNexus można zapoznać się tutaj,
- Gemius S.A. Z Polityką Prywatności Gemius S.A. można zapoznać się tutaj.
- Adrino. Z Polityką Prywatności Adrino można zapoznać się tutaj,
- Clickonometrics. Z Polityką Prywatności Clickonometrics można zapoznać się tutaj,
- Criteo. Z Polityką Prywatności Criteo można zapoznać się tutaj,
- DoubleClick. Z Polityką Prywatności DoubleClick można zapoznać się tutaj,
- iBILLBOARD. Z Polityką Prywatności iBILLBOARD można zapoznać się tutaj,
- Oath. Z Polityką Prywatności Oath można zapoznać się tutaj,
- PubMatic. Z Polityką Prywatności PubMatic można zapoznać się tutaj,
- Teads.TV. Z Polityką Prywatności Teads.TV można zapoznać się tutaj,
- The Trade Desk. Z Polityką Prywatności The Trade Desk można zapoznać się tutaj,
- Xaxis. Z Polityką Prywatności Xaxis można zapoznać się tutaj,


6. Czas przetwarzania
Onnetwork przechowuje logi przez okres 2 lat (na podstawie odrębnie obowiązujących przepisów prawa).

7. Profilowanie
Onnetwork nie profiluje w żaden sposób użytkowników, co nie wyklucza podejmowania działań tego typu przez podwykonawców Onnetwork (zaufanych partnerów).

8. Prawa Użytkownika.
Użytkownik ma prawo:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody;
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, w każdym przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratorów danych;
c) prawo do dostępu do danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora,;
e) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli okażą się one nieścisłe lub nieaktualne;
f) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już konieczne;
g) prawo do żądania ograniczenia dalszego przetwarzania w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości lub przetwarzania danych osobowych,
h) prawo do żądania przekazania Ci przez nas Twoich danych osobowych i, w stosownych przypadkach, przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi danych. Masz prawo zażą̨dać kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy,
i) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV. Bezpieczeństwo informacji.


Z należytą powagą traktujemy bezpieczeństwo przetwarzanych przez danych. Dlatego kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie podmiotom upoważnionym, które muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz na podstawie odrębnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Rezygnacja z usług.


Odwołanie zgody przez użytkownika odbywa się przy użyciu oprogramowania zgodnego ze standardem IAB TCF.
Podczas świadczenia naszych usług korzystamy z plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej (w tym ich wersji na urządzenia mobilne). W wielu przypadkach opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania cookies. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookies na swoim urządzeniu. Wykorzystywana przez użytkownika przeglądarka może także informować o ustawieniach prywatności, w tym wymagać zgody na ustawienia przed jej instalacją lub aktualizacją w celu dalszego korzystania.
Informujemy, że wyłączenie przyjmowania plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na wygodę użytkowania stron, bądź uniemożliwić korzystanie z części usług. Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach producentów przeglądarek lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej zawarte są odnośniki do stron internetowych producentów popularnych przeglądarek opisujących ustawienia plików cookies oraz możliwości ich przeglądania i usuwania:
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Microsoft EDGE
Przeglądarka SafariVI. Zmiany w Polityce Prywatności.


Onnetwork może uznać za stosowne lub potrzebne, by zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie. O znaczących zmianach w Polityce Prywatności powiadomimy Cię, umieszczając odpowiednią informację na naszej stronie www.

VII. Kontakt z Onnetwork.


Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności skontaktuj się z nami:
Onnetwork Sp. z o.o.
ul. Ciołka 17, lok. 320 01-445 Warszawa
NIP: 5272715951. REGON: 147296541. KRS: 0000514215
e-mail: biuro@onnetwork.pl